Allmänna Villkor

1. Tillämplighet

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller som en integrerad del av det avtal (”Avtalet”) mellan dig och Svensk Provtagning AB som reglerar din användning av våra Tjänster. Bestämmelser om ändringar av de Allmänna Villkoren finns i punkten 13 nedan.

2. Definitioner

”Allmänna Villkor”avser dessa allmänna villkor.

”Anslutet Provtagningsställe” avser en provtagningsenhet, vårdcentral eller motsvarande med vilken Svensk Provtagning samarbetar med och som tar de prover som krävs för de Prov som en Kund har beställt.

”Anslutet Laboratorium” avser ett medicinskt laboratorium med vilket Svensk Provtagning samarbetar med och som utför de analyser av Kundens blodvärde som krävs för det Prov som Kunden har beställt.

”Avtalet” – det avtal som träffas mellan dig och Svensk Provtagning avseende tillhandahållande av Tjänster.

”Beställningskanal” avser en digital plattform för beställning av Prover, såsom vår Webbplats eller en mobiltelefonapplikation.

”IVO” avser Inspektionen för vård och omsorg.

”Kund” eller ”du” avser en kund som registrerar sig för ett personligt konto (”Min Journal”) och, i förekommande fall, gör en beställning av Prov via någon av våra Beställningskanaler.

Personligt Konto (”Min Journal”) har den innebörd som anges i punkt 10.

”Svensk Provtagning” eller ”vi”/”vår”/”oss” avser Svensk Provtagning AB (559148-6245), Wenner-Gren center plan 20, 113 46 Stockholm. 

”Prov” avser en eller flera analyser av blodprov som beställs av en Kund via någon av de Beställningskanaler som Svensk Provtagning erbuder.

”Provresultat” avser det analyserade resultatet av det Prov en Kund har beställt.

”Tjänster” avser samtliga tjänster, inklusive Prover och Min Journal, som Svensk Provtagning tillhandhåller till dig.

”Webbplatsen” avser vår webbplats, www.svenskprovtagning.se

3. Om Svensk Provtagning och våra Prover

Svensk Provtagning är en registrerad vårdgivare hos IVO och är med detta förpliktigad att följa de regelverk som följer med detta uppdrag och de lagstadgade regler och förordningar som omfattas vårdgivning och produktion av vårdtjänster.

Vi tillhandhåller tjänster till privatpersoner som vill testa sina blodvärden för att få veta mer om sin hälsa. Beställning av Prov görs via någon av våra Beställningskanaler.

När vi har bekräftat din beställning vänder du dig till ett Anslutet Provtagningsställe som genomför den provtagning som krävs för det Prov du har beställt av oss. Därefter analyseras ditt Prov ett Anslutet Laboratorium.

När erforderliga analyser har genomförts skickas Provresultatet till oss och en läkarbedömning genomförs. Provresultatet och läkarens kommentarer finns sedan tillgängligt för dig via Min Journal. Beroende på vad som framkommit vid analysen kan vi komma att skicka hela eller delar av Provresultat för ytterligare medicinsk bedömning innan resultat görs tillgängligt för dig via Min Journal.

Mer information om hur du beställer Prov, information om Provtagningsställe, information av de enskilda analyserna och Provresultat hittar du på vår Webbplats.

4. Viktigt att känna till om Provresultatet

Provtagningens primära syfte är inte att diagnosticera, följa eller behandla sjukdomstillstånd även om provtagningens utfall i förlängningen eventuellt kan resultera i en senare sjukdomsdiagnos. Inte heller artiklar, blogginlägg och annan information av allmän karaktär är avsedda för ovan syften. Svensk Provtagnings vårdgivaransvar är begränsat till analysen av provet och att informera patienten om provresultatet. Svensk Provtagning har ingen sjukvårdsinrättning eller mottagning för undersökning, vård och behandling av enskilda personer. Sök därför alltid din husläkare eller annan kvalificerad vårdpersonals råd vid frågor angående din hälsa eller medicinska tillstånd. Om du tror att du är i behov av akut vård, ring omedelbart 112. Du ska aldrig bortse från medicinsk rådgivning eller avvakta med att söka medicinska råd på grund av din användning av Svensk Provtagnings tjänster.

5. Vem som kan beställa Prov

För att kunna beställa ett Prov hos oss måste du vara över 18 år, ha ett svenskt personnummer och ha ett giltigt BankID. För att vi ska kunna hantera din beställning måste du också ha ett giltigt mobiltelefonnummer och en giltig mejladress. Prov kan bara beställas av privatpersoner.

6. Beställning och betalning av Prov

Beställningen av ett Prov görs via någon av våra Beställningskanaler. Samtidigt som du beställer Provet väljer du också hur du vill betala ditt Prov. Vilka betalningsmetoder som finns tillgängliga kan bero på vilken Beställningskanal du har valt.

De olika betalningsmetoderna kan vara förenade med särskilda villkor för respektive metod. Du ges alltid tillgång till sådana särskilda villkor innan din beställning blir bindande. För närvarande använder vi Klarna Check-out. Läs om Klarnas särskilda betalningsvillkor på www.klarna.com/se/.

7. Leverans av Provresultat

Leverans av Provresultat sker via Min Journal. Mer information om Min Journal finns i punkt 10 nedan.

8. Avgifter

De priser och avgifter som vi tillämpar för tillhandahållande av våra Tjänster framgår av vår vid var tid gällande prislista, som tillhandahålls via Webbplatsen.

9. Avbeställning (ångerrätt)

Enligt distansavtalslagen har du rätt att inom 14 dagar från det att du beställer en Tjänst frånträda beställningen (ångerrätt) genom att meddela oss om detta. Vi återbetalar då de avgifter du har betalat för den aktuella tjänsten.
Ångerrätten gäller endast under förutsättning att vi inte har påbörjat leveransen av den Tjänst för vilken du vill frånträda en beställning.
När provtagningen har genomförts har du inte längre rätt att ångra din beställning av ett Prov.

10. Personligt konto (”Min Journal”)

För att kunna använda våra Tjänster måste du ha ett Personlig Konto hos oss (”Min Journal”). För att kunna skapa ett konto och krävs att du är över 18 år, att du har svenskt personnummer, att du har ett giltigt BankID, att du har ett giltigt mobiltelefonnummer och att du har en giltig mejladress. Ditt konto skapas automatiskt när du genomför ditt första köp och loggat in med ditt BankID. Du har närsomhelst åtkomst till ditt konto och dina journalanteckningar via Webbplatsen eller vår mobilapplikation. Du måste godkänna dessa Allmänna Villkor och bekräfta att du har tagit del av vår integritetspolicy innan du kan använda våra Tjänster eller få tillgång till ditt Personliga Konto.

Det är viktigt att du lämnar korrekta uppgifter vid registrering av ett Personligt Konto (”Min Journal”) och att du ser till att hålla uppgifterna uppdaterade. Du ansvar för att de uppgifter du har lämnat är korrekta, fullständiga och aktuella. Vi ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma på grund av att du inte har iakttagit ovanstående.

Du ansvarar för att förvara personlig och användarspecifik information avseende ditt Personliga konto (”Min Journal”) på ett betryggande sätt och att du inte avslöjar denna information för någon obehörig. Om du misstänker att någon obehörig har fått del av sådan information, eller om du misstänker att ditt konto missbrukas på något annat sätt, ska du omedelbart kontakta oss.

Vi förbehåller oss rätten att vägra registrering, och att avbryta tillhandahållande av Min Journal, om det finns skäl att befara att du använder eller kommer att använda ditt Personliga Konto (”Min Journal”) i strid med lag, författning eller annan föreskrift, eller i strid med Avtalet inklusive dessa Allmänna Villkor.

11. Behandling av personuppgifter och cookies

Vi behandlar alla personuppgifter som rör dig med stöd av dataskyddsförordningen och patientdatalagen (2008:355). Betalinformation behandlar vi med stöd av det avtal som vi ingår när du tecknar ett konto hos oss och bekräftar dessa Allmänna villkor. Undantagsvis kan behandling av dina personuppgifter kräva att du lämnar ditt samtycke till att vi behandlar dem.

Aktuell information om hur vi behandlar personuppgifter och samtycke till behandling hittar du i vår Integritetspolicy.

Aktuell information hur vi använder cookies hittar du på vår Webbplats.

12. Immateriella rättigheter

Svensk Provtagning innehar alla immateriella rättigheter till Tjänsterna och allt material som publiceras på Webbplatsen. Tjänsterna och nämnda material är skyddade av upphovsrätt och alla immateriella rättigheter förbehålls Svensk Provtagning.

13. Utveckling av Tjänster och ändringar av Allmänna Villkor

Vi förbehåller oss rätten att förändra omfattning, utförande och funktion hos Tjänsterna. I den utsträckning som ändringar av en Tjänst innebär att Avtalet och/eller de Allmänna Villkoren påverkas kommer detta att meddelas via Webbplatsen och/eller i meddelande till dig. Detsamma gäller vid ändring av en Tjänst som kan vara till väsentlig nackdel för dig.

Vid en förändring av en Tjänst och/eller Avtalet som är till västenlig nackdel för dig har du rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Vid sådan uppsägning har du rätt till återbetalning av avgifter för Tjänster som du vid uppsägningen har erlagt betalning för och som vi inte har fullgjort leverans av.

Aktuella Allmänna Villkor finns alltid på Webbplatsen.

14. Klagomål och synpunkter

Om du är missnöjd med tjänsten eller har synpunkter är du välkommen att vända dig till oss. Enligt patientsäkerhetslagen har vi en skyldighet som vårdgivare att ta emot klagomål och synpunkter. Vi ska ge en förklaring till vad som inträffat och, i förekommande fall, ge en beskrivning av vilka åtgärder som vi avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen. Har vi brustit i någon del av vårt åtagande kommer vi att kompensera dig på lämpligt sätt, t.ex. genom omleverans, prisavdrag eller återbetalning. En eventuell återbetalning genomförs så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från den dag klagomålet slutbehandlats.
Du kan också vända dig direkt till Inspektionen för Vård och Omsorg med ditt klagomål och synpunkter.

15. Tillgänglighet

Webbplatsen och Min Journal är normalt tillgängliga dygnet runt veckans alla dagar. Vi garanterar dock inte att våra Tjänster är fria från fel eller avbrott under nämnda tid och förbehåller oss rätten att när som helt utföra normalt underhåll av Tjänsterna och att åtgärda eventuella brister i desamma.

16. Focre majeure

Vi ersätter inte kommersiell skada till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av underleverantör, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför vår kontroll och som vi skäligen inte förväntas räkna med och vars följder vi inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Om en omständighet i enlighet med denna punkt 16 kvarstår under en period som överstiger 1 månad har part rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Vid en sådan uppsägning från din sida har du samma rätt till återbetalning som om du säger upp Avtalet enligt punkt 19 (avtalstid och uppsägning).

17. Begränsningar av vårt ansvar

Svensk Provtagnings ansvar för skada eller förlust är begränsat till det ansvar som åvilar oss enligt tvingande lagstiftning. Såvida inte tvingande lag föreskriver något annat ansvarar vi inte i något fall för indirekt skada eller förlust, och vår ersättningsskyldighet i förhållande till dig begränsad till de avgifter du har erlagt till oss under den 12-månadersperiod som infaller närmast före en eventuell skada/förlust. Svensk Provtagning har tecknat en patientskadeförsäkring. 

18. Överlåtelse

Du har inte rätta att överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet.
Svensk Provtagning har rätt att utan ditt medgivande överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna villkor till ett annat bolag inom den koncern som vi tillhör, dock endast under förutsättning att dina rättigheter enligt Avtalet inte väsentligen påverkas.

19. Avtalstid och uppsägning

Du kan när som helst säga upp Avtalet genom att meddela oss detta. Din rätt till återbetalning av erlagda avgifter är begränsad till vad som gäller enligt punkt 9 (avbeställning/ångerrätt). Om din uppsägning beror på fel eller brister från vår sida kan återbetalning ske i enlighet med punkt 14 (klagomål). Som vårdgivare har Svensk Provtagning en skyldighet att föra patientjournal enligt patientdatalagen (2008:355). Vi har därmed en skyldighet att bevara patientjournaler i minst 10 år efter sista anteckningen. Du har alltid rätt att begära ut en kopia av din patientjournal.
Under förutsättning att samtliga Tjänster som du har beställt och erlagt betalning för har levererats till dig har Svensk Provtagning rätt att säga upp Avtalet med iakttagande av minst 30 dagars uppsägningstid.
Oavsett vad som anges ovan har Svensk Provtagning rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om du väsentligen åsidosätter dina skyldigheter enligt Avtalet. Vid en sådan uppsägning har du inte rätt till återbetalning av erlagda avgifter.

20. Forum och tillämplig lag

Tvist i anledning av Avtalet ska avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.​

Frågor? Kontakta oss!

Behöver du hjälp?
Ställ din fråga så svarar vi dig så fort vi kan.